Cricket Division 6

11/05/2024
Bye    V    Kilgetty II
27/07/2024
Bye    V    Haverfordwest IV
Hundleton II    V    Llechryd III
Kilgetty II    V    Lamphey II
Whitland III    V    Pembroke III
03/08/2024
Bye    V    Llechryd III
Lamphey II    V    Hundleton II
Pembroke III    V    Kilgetty II
Whitland III    V    Haverfordwest IV
10/08/2024
Bye    V    Lamphey II
Bye    V    Pembroke III
Hundleton II    V    Bye
Kilgetty II    V    Whitland III
Llechryd III    V    Haverfordwest IV
17/08/2024
Kilgetty II    V    Bye
Lamphey II    V    Haverfordwest IV
Pembroke III    V    Hundleton II
Whitland III    V    Llechryd III
24/08/2024
Haverfordwest IV    V    Whitland III
Hundleton II    V    Kilgetty II
Llechryd III    V    Bye
Pembroke III    V    Lamphey II