SWALEC Championship

23 November 2019

Bedwas v Cardiff Met
Narberth v Cross Keys
Neath v Beddau
Pontypool v Maesteg Quins
Trebanos v Bargoed
Ystalyfera v Tata Steel
Ystrad Rhondda v Glamorgan Wanderers

7 December 2019

Bargoed v Ystrad Rhondda
Beddau v Narberth
Cross Keys v Trebanos
Glamorgan Wanderers v Pontypool
Maesteg Quins v Bedwas
Tata Steel v Cardiff Met
Ystalyfera v Neath

14 December 2019

Bedwas v Glamorgan Wanderers
Cardiff Met v Maesteg Quins
Narberth v Ystalyfera
Pontypool v Bargoed
Tata Steel v Neath
Trebanos v Beddau
Ystrad Rhondda v Cross Keys

28 December 2019

Bargoed v Bedwas
Beddau v Ystrad Rhondda
Cross Keys v Pontypool
Glamorgan Wanderers v Cardiff Met
Maesteg Quins v Tata Steel
Neath v Narberth
Ystalyfera v Trebanos

4 January 2020

Bargoed v Cardiff Met
Beddau v Pontypool
Cross Keys v Bedwas
Glamorgan Wanderers v Maesteg Quins
Narberth v Tata Steel
Neath v Trebanos
Ystalyfera v Ystrad Rhondda

11 January 2020

Bedwas v Beddau
Cardiff Met v Cross Keys
Maesteg Quins v Bargoed
Pontypool v Ystalyfera
Tata Steel v Glamorgan Wanderers
Trebanos v Narberth
Ystrad Rhondda v Neath

18 January 2020

Bargoed v Glamorgan Wanderers
Beddau v Cardiff Met
Cross Keys v Maesteg Quins
Narberth v Ystrad Rhondda
Neath v Pontypool
Trebanos v Tata Steel
Ystalyfera v Bedwas

25 January 2020

Bedwas v Neath
Cardiff Met v Ystalyfera
Glamorgan Wanderers v Cross Keys
Maesteg Quins v Beddau
Pontypool v Narberth
Tata Steel v Bargoed
Ystrad Rhondda v Trebanos

15 February 2020

Beddau v Glamorgan Wanderers
Cross Keys v Bargoed
Narberth v Bedwas
Neath v Cardiff Met
Trebanos v Pontypool
Ystalyfera v Maesteg Quins
Ystrad Rhondda v Tata Steel

29 February 2020

Bargoed v Beddau
Bedwas v Trebanos
Cardiff Met v Narberth
Glamorgan Wanderers v Ystalyfera
Maesteg Quins v Neath
Pontypool v Ystrad Rhondda
Tata Steel v Cross Keys

21 March 2020

Beddau v Cross Keys
Narberth v Maesteg Quins
Neath v Glamorgan Wanderers
Pontypool v Tata Steel
Trebanos v Cardiff Met
Ystalyfera v Bargoed
Ystrad Rhondda v Bedwas

28 March 2020

Bargoed v Neath
Bedwas v Pontypool
Cardiff Met v Ystrad Rhondda
Cross Keys v Ystalyfera
Glamorgan Wanderers v Narberth
Maesteg Quins v Trebanos
Tata Steel v Beddau

4 April 2020

Bedwas v Tata Steel
Narberth v Bargoed
Neath v Cross Keys
Pontypool v Cardiff Met
Trebanos v Glamorgan Wanderers
Ystalyfera v Beddau
Ystrad Rhondda v Maesteg Quins

11 April 2020

Bargoed v Trebanos
Beddau v Neath
Cardiff Met v Bedwas
Cross Keys v Narberth
Glamorgan Wanderers v Ystrad Rhondda
Maesteg Quins v Pontypool
Tata Steel v Ystalyfera

18 April 2020

Bedwas v Maesteg Quins
Cardiff Met v Tata Steel
Narberth v Beddau
Neath v Ystalyfera
Pontypool v Glamorgan Wanderers
Trebanos v Cross Keys
Ystrad Rhondda v Bargoed

25 April 2020

Bargoed v Pontypool
Beddau v Trebanos
Cross Keys v Ystrad Rhondda
Glamorgan Wanderers v Bedwas
Maesteg Quins v Cardiff Met
Neath v Tata Steel
Ystalyfera v Narberth

2 May 2020

Bedwas v Bargoed
Cardiff Met v Glamorgan Wanderers
Narberth v Neath
Pontypool v Cross Keys
Tata Steel v Maesteg Quins
Trebanos v Ystalyfera
Ystrad Rhondda v Beddau